Logo

regulamin

Regulamin usług hostingowych.

przeczytaj go uważnie

Data wprowadzenia zmian: 24 kwietnia, 2020, 15.09 (usunięcie §6 pkt.3)
Data wprowadzenia zmian: 8 marca, 2018, 19:48 (zmiana adresu prowadzenia DG)

§0Definicje

1. RORI™ - Firma RORI Adam Kryński, z siedzibą w 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 23/1, NIP: 6332056241 , REGON: 364521257
2. KLIENT/ABONENT - osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w Kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny mająca wykupioną usługę hostingową w firmie RORI™.

§1RORI™ Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę RORI™, opublikowanych na stronie RORI™, rori.pl. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 2 czerwca 2016 roku.
2. Wykupienie usługi oferowanej przez RORI™ oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.
3. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.
4. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez firmę RORI™ zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
5. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez RORI™.
6. RORI™ zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
7. RORI™ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną, emailem o zaistniałych zmianach.
8. Użytkownik rejestrując się w Wirtualnym Biurze RORI™ wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną od RORI™ które dotyczą tylko i wyłącznie abonenta, jego usług, rachunków lub firmy RORI™


§2RORI™ definitywnie zabrania:

1. prób złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty,
2. zmieniania nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę,
3. ingerencji w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli,
4. używania lub dystrybuowanie narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.,
5. nadmiernego transferu danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS),
6. wysyłania niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu),
7. nadmiernego przeciążania serwerów, działania na szkodę innych użytkowników
8. odsprzedaży jakichkolwiek aspektów związanych z usługami i serwisem ISP, lub rzeczy do których nie posiada się zezwoleń lub zgody właściciela

§3Płatności

1. Za korzystanie z usług oferowanych na stronie RORI™ oraz Wirtualnym Biurze RORI™ pobierana jest opłata za okres rozliczeniowy z góry.
2. Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 rok (365dni) Jeśli abonent korzystający z usług nie poinformuje 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, firma RORI™ dostarczy dokumenty potrzebne do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego 7dni przed zakończeniem ważności usługi drogą elektroniczną.
3. RORI™ zastrzega sobie prawo do usuwania kont przed upływem okresu testowego, o ile konto zostało stworzone po raz kolejny po usunięciu, wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub nie przestrzegania regulaminu.
4. Abonent oświadcza, że wie jakie ograniczenia dotyczą wykupionej przez niego usługi, oraz jest świadom, że jeśli je przekroczy (np.: miesięczny transfer) będzie musiał pokryć dodatkowe koszty, wymienione w cenniku (w sytuacji w której będzie chciał zwiększyć limit).
5. Zmiany cen usług nie dotyczą abonentów z podpisanymi umowami do końca okresu rozliczeniowego.
6. RORI™ przywróci świadczenie usługi po jej zawieszeniu najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
7. Abonent wykupując usługę na okres który wybrał podczas zamówienia i opłacił z góry deklaruje automatycznie się do korzystania z usługi przez ten okres czasu a RORI™ do świadczenia przez ten czas usługi.


§4Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez RORI™ nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
2. W przypadku nie przestrzegania przez abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, RORI™ ma prawo do zawieszenia usług świadczonych na rzecz abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez abonenta. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
3. W dniu rozwiązania umowy abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług a jego dane przechowywane na serwerze zostają usunięte.
4. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem jej ważności na jaki została usługa opłacona nie powoduje zwrotów kosztów ze strony RORI™


§5Odpowiedzialność

1. RORI™ dołoży wszelkich starań aby utrzymać określone gwarancje które udzielana dla danej oferty. W przypadku niedotrzymania terminów (SLA dla danej usługi) i za brak możliwości dostępu do serwera z winy RORI™, RORI™ zobowiązuje się do udzielanie rekompensaty w postaci przedłużenia usługi, o czas niedostępności usługi z winy RORI™ lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między RORI™ a Usługobiorcą.
2. RORI™ zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu dostępu o 1-miesiąc gdy przerwa w dostępie do usługi z winy RORI™ wyniesie ponad okres 1 dnia (24 godziny).
3. Wszystkie usługi oferowane przez RORI™ powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
4. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie abonent. RORI™ nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich abonentów, oraz przechowywane dane i informacje.
5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
6. Odsprzedawanie całej usługi wykupionej od RORI™ na abonenta osobom trzecim bez informowania nas o tym fakcie jest zabronione.
7. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto za świadczone przez siebie usługi i aktualność danych osobowych / rejestrowych.
8. RORI™ nie ponosi odpowiedzialności za nazwy użytkowników (domen), podane dane użytkownika, spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału RORI™.
9. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim.
10. RORI™ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
11. RORI™ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
12. RORI™ dostarcza usługi hostingowe, serwery dedykowane, vps i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze i sposób wykorzystywania ich przez Abonenta.
13. RORI™ wykonuje kopie kont hostingu www rotacyjnie: we Wtorek, potem następny w Czwartek, następny w Niedzielę - (3 kopie) - następnie nadpisuje je, czwartkowe kopie zapasowe trzyma na zewnętrznym serwerze przez miesiąc jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie się. W przypadku braku dostępu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko RORI™.
14. RORI™ zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu abonentów drogą elektroniczną z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Kanały informacyjne to profil Twitter, profil Facebook i mail do klientów RORI™
15. RORI™ nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera Abonenta wynikające z błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów i błędy w skryptach lub w przypadku spowodowania awarii przez czynniki poza kontrolą RORI™ .
16. RORI™ nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości dostępu do danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.
17. RORI™ nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą RORI™, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.


§6Pomoc techniczna

1. RORI™ gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu kontrolnego danej usługi, panelu billingowego, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacją, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w RORI™
2. RORI™ gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 24godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w RORI™ i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta. Aby warunek zostały spełniony klient musi podać identyfikator klienta lub numer inny numer identyfikacyjny nadany przez RORI™ np. login serwera, nr rachunku.§7Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu RORI™ i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja składana przez Usługobiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez RORI™ powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres siedziby firmy.
3. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko lub nazwa firmy zgłaszającej reklamacje, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikując usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14dniu od zdarzenia.
5. RORI™ rozpatrzy reklamację w przeciągu 14dni o jej otrzymania.


§8Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

w razie pytań

prosimy o kontakt pod adresem studio na rori kropka pl